ارگونومی خوب

یکی از روشن ترین راه های مشخص کردن و تعریف کردن یک نظام، توسط تکنولوژی منحصر به فرد است. موسسه HFES در یکی از کارگاه های اخیرش، مانند بسیاری از سازمان های بین المللی دیگر، به این موضوع اشاره کرد که تکنولوژی عوامل ارگونومی انسان تکنولوژی دوگانه انسان سیستم است. بنابراین مجموعه های منظم از عوامل انسانی را می توان به عنوان توسعه و کاربرد تکنولوژی دوگانه انسان سیستم تعریف کرد. تکنولوژی انسان  سیستم با مواجهه انسان و سایر اجزا سیستم از جمله سخت افزار، نرم افزار، محیط مشاغل و ساختار و فرآیند سازمانی سرو کار دارد.

1

همانطور که توسط Strategic Planning Task Force اشاره شد، ما از تکنولوژی برای بهبود کیفیت زندگی در جنبه هایی چون سالمت، ایمنی، آسایش، کارآمدی و بهرهوری، استفاده می کنیم.

2

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میز مدیریت ، فروش میز مدیریت ، میزکنفرانس , فروش میز کنفرانس به وبسایت زیر مراجعه کنید

www.mohitara.com

توسط :
دیدگاه : ۰
درباره نویسنده

Leave a Reply

*

captcha *