ارگونومی نامناسب

متخصصان مدت هاست  عوامل ارگونومی انسانی را  دربالابردن توانایی ما در بهبود سالمت، ایمنی، آسایش و بهرهوری بیشتر انسان و سیستم پی برده اند. در واقع با استفاده از تکنولوژی منحصر به فرد  ، ما این توانایی را داریم زندگی تمام انسان های کره زمین در کیفی تفاوت فاحشی ایجاد کنیم. در حقیقت، هیچ نظامی دیگری را نمی شناسیم که در آن یک گروه کوچک از متخصصان چنین پتانسیل بالایی در ایجاد تفاوت واقعی داشته باشند.با وجود این پتانسیل در ما، چرا بسیاری از سازمان ها با وجود نیاز شدید به کسب تعهد کارمندان، کاهش هزینه ها و افزایش بهرهوری، برای درخواست کمک به سراغ ما نمی آیند یا چرا سمت متخصص ارگونومی انسان را ایجاد نمی کنند تا ما آن را بر عهده بگیریم؟

3

بعضی از این افراد و سازمان ها با ارگونومی نامناسب مواجه شدهاند  ارگونومی نامناسب یا چیزی که Jan Chong در یکی از مقالاتش در این زمینه از آن به عنوان (Voodoo ergonomics) یاد کرده است چه در شکل محصول و چه در محیط های کار که قرار بوده استاز طراحی ارگونومیک برخوردار باشند   یا در آنها ارگونومی توسط افراد نامناسب انجام شده است. این، در  واقع، یک نگرانی جدی است، بخصوص زمانی که افراد غیرحرفه ای خود را به جای متخصصین ارگونومی جا میزنند و خدماتشان را به مردم تحمیل می کنند. این یکی از عمده ترین دلایلی است که ایجاد استاندارد های تحصیلی برای آموزش حرفه ای در زمینه عوامل ارگونومی انسان و گواهی حرفه ای به اولویت های اول انجمن بین المللی ارگونومی تبدیل شده است

6

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره میز مدیریت ، ابعاد میز مدیریت ، میزکنفرانس , ابعاد میز کنفرانس به وبسایت زیر مراجعه کنید

www.mohitara.com

توسط :
دیدگاه : ۰
درباره نویسنده

Leave a Reply

*

captcha *