مبلمان منزل

لغت مبلمان (furniture) که احتماال از کلمه فرانسوی fournir به معنی فراهم کردن گرفته شده است( نامی  کلی است که به وسایل غیرثابت مورد استفاده برای تامین نیازهای انسان مثل نشستن، خوابیدن در تختخواب، قرار دادن وسایل در ارتفاعی مناسب از سطح زمین یا طبقه بندی  آنها در سطوح افقی، اطل...
توسط :
دیدگاه : ۰